Bárczi Zsófia

Bárczi Zsófia

Bárczi Zsófia: A keselyű hava - borító
     
 
 

Bárczi Zsófia 1973. július 13-án született Rimaszombatban, Szlovákiában. Az általános iskolát a Tornaljai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában végezte el. 1991-ben a Kassai Magyar Tanítási Nyelvű Gimnáziumban érettségizett.

1996-ban diplomát szerzett a nyitrai Pedagógiai Főiskolán magyar nyelv és irodalom – ének-zene szakon, ugyanebben az évben a nyitrai Hungarisztika Tanszék oktatója lett. Az elmúlt években főként szlovákiai magyar irodalmat és huszadik századi magyar irodalmat oktatott, jelenleg a tizenkilencedik század irodalmával foglalkozik.

19972000 közt a Katedra folyóirat magyar irodalmi versenyének szerkesztője, amiért 1999-ben megkapta a Katedra-díjat.

1998-tól az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Irodalomtudományi Doktori Iskolájának hallgatója (Legújabb kori magyar irodalom-program).

Tagja a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának és a Kempelen Farkas Társaságnak (a szlovákiai magyar doktorandusok és fiatal kutatók társasága), valamint a Sambucus Irodalomtudományi Társaságnak.

2003-ban a Szlovák Irodalmi Alap (Literárny fond) alkotói ösztöndíjában részesült.

2004-ben A keselyű hava című elbeszéléskötetére megkapta az Irodalmi Alap nívódíját, majd 2005-ben a Posonium elsőkötetes szerzői díjat.

2006-ban védte meg Mécs László lírai beszédmódja című doktori értekezését. Ugyancsak ebben az évben Trisztán és Izolda című elbeszélésével Az év irodalmi alkotása pályázat nyertese lett.

2001-től jelennek meg írásai, főleg a Kalligram, a Szőrös Kő és az Irodalmi Szemle c. lapokban.

 

 

 

 

 

Vissza

 
 
Bárczi Zsófia az ANIMA Társaság ünnepségénBárczi Zsófia

 

   

Novelláskötetének borítója - obálka zbierky poviedok

   

 Zsófia Bárczi (1973) pochádza z Rimavskej Soboty. Základnú školu absolvovala v Tornali, strednú školu v Košiciach. Diplom získala v Nitre na Vysokej škole pedagogickej v r. 1996, a začala vyučovať ešte v tom istom roku na Katedre hungaristiky maďarskú literatúru. Doktorát získala na budapeštianskej univerzite L. Eötvösa v r. 2006 za prácu „Mécs László lírai beszédmódja".

Publikuje od roku 2001 najmä v časo-pisoch Kalligram, Szőrös Kő, Irodalmi Szemle.

V roku 2003 získala tvorivé štipendium Literárneho fondu.

Jej zbierka poviedok „A keselyű hava" (Mesiac supa) získala viaceré ocenenia.

Je členkou Spoločnosti maďarských spisovateľov na Slovensku, Spoločnosti Farkasa Kempelena (Spoločnosť maďarských doktorandov a bádateľov na Slovensku) a Literárnovednej spoločnosti Sambucus.

A látható és a láthatatlan
(Bárczi Zsófia: A keselyű hava)„Két fénykép: az egyiken a nagyanyám néz büszkén, kissé rátartian szembe a kamerával, háta mögött homályosan látszik egy kert a vélhetőleg ezüstös függönyként lebegő, imbolygó vízsugarak mögött. Fekete-fehér felvétel, azaz inkább szürke-fehér. Nagyanyám haja egészen világosszürke, a tartós hullámok völgyei valamivel sötétebb szürkék. Kedvenc műselyem ruhájának hatalmas égőpiros virágai haldokolni látszanak a képen, hamuszürkék, akárcsak a kert rózsáit jelző elmosódott foltok a háttérben. A szürkés nő és a szürke rózsák között piszokszínű, áttetsző celofánhártya: a kert híres szökőkútjainak egyikéből tör fel a víz, amit én ezüstös függönynek képzelek.”

Az alábbiakban semmiképpen sem akarom azt a látszatot kelteni, hogy a rész helyettesítheti az egészt, vagy hogy egy példa révén megragadható és rögzíthető az, ami folytonosan mozgásban van. Mégsem tudok szabadulni attól a gondolattól, hogy A keselyű hava kezdősorai a kötet egészére kiterjeszthető tudást hordoznak. Árulkodó lehet már az értelmező azon döntése is (már amennyiben ez döntés, és nem a szöveg kikényszerítette reakció), hogy leragad az első bekezdésnél. Hiszen mi sem volna természetesebb, mint átadni magunkat e magával ragadó próza lendületének és hagyni, hadd sodorjanak a szöveg mélyén ható áramlatok egyre beljebb a nyílt tenger, a szöveg felé… Az elbeszélő szövegek olvasási tapasztalatától nem idegen az ilyen fajta viszonyulás. Én mégis amellett szeretnék érvelni, hogy Bárczi Zsófia prózájának sokkal inkább egy bekezdésenként haladó, a mondatok zamatát kortyonként ízlelgető, lassú olvasás felel meg.

A Flan felütése két fényképet ígér nekünk, egyelőre azonban csak az egyiket látjuk, azt, amelyiken az elbeszélő nagyanyja áll a kert szökőkútja előtt. Egyáltalán nem lepődünk meg azon, hogy a másik kép magát az elbeszélőt mutatja „ugyanott (…), majd húsz évvel később.” A beállítás tudatos, s meglehet, hogy a már nem létező emberhez fűződő spirituális kapcsolatot hivatott megjeleníteni. („Ezért készült a másik kép, amin én álldogálok ugyanott, hogy megtaláljam nagyanyám lenyomatát az időben.”) Ez a – családtörténetet misztifikáló – mozzanat a kötet olyan szövegeit előlegezi meg, mint az Anti bácsi, vagy a Jolán neném és a világvége. Az előbbiben az elbeszélő és Az örökkévalóság kék köténye-ciklus központi alakja, Fánni cselekedetei vetítődnek egymásra. Az utóbbiban pedig a címszereplő számára válik viszonylagossá lét és nemlét határa.

Van azonban egy harmadik kép is, és ennek felbukkanása – első pillantásra – kissé váratlannak tűnik. A képen Zorayda (Abul al Haman kalifa lánya) áll „a frissen ültetett rózsák között, az alig befejezett szökőkút előtt”. Miért e harmadik, ha az elején csak kettőről szólt az ígéret? Mit keres a királylány ugyanott, ahol az elbeszélő és nagyanyja? A sietős olvasó kérdései ezek, amelyek leleplezik a precízen kidolgozott részletek fölött átsikló olvasás hiányosságait. Mert a szöveg képről beszél és nem fényképről, s egyáltalán nem állítja, hogy Zorayda ugyanott áll, ahol a többiek. E harmadik kép hozzátoldása az előzőekhez egy újabb dimenzióval bővíti a szöveg jelentésrétegeit: az elbeszélő és nagyanyja történetét a hangsúlyozott kitaláltság jellegével ruházza fel. A fiktív alak rámásolódása az előző kettőre kiemeli amazok fiktivitását. A fikciós jelleg hangsúlyozása a kötet több szövegének jellemzője. A Tocino de cieloban a megelevenedő könyv ráadásul meg is kettőzi a fikciót.

Az első fényképen látható „ezüstös függönyként lebegő” vízsugarak a valóság és a képzelet határainak átjárhatóságát szemléltetik. A fénykép bizonyos értelemben maga a valóság, annak egy szelete. Hiszen az, amit ábrázol, valamikor volt, és – ebben áll referenciális jellege – pontosan úgy volt. Az említett fényképen azonban nem minden van úgy, ahogy volt. Pontosabban szólva: nem látni tisztán azt, hogy mi volt (van) a vízsugarak mögött. A háttérben húzódó kert, e különböző szimbolikus jelentésekkel terhelt kronotoposz csak „homályosan látszik”, a kert rózsái ugyancsak „elmosódott foltok a háttérben.” A „celofánhártya” valójában nem a nő és a rózsák közé feszül, hanem a fiktív és a valós közé. Erre mindenekelőtt a kulcspozícióban levő „képzelek” ige figyelmeztet, amely így nem kevesebbet tesz, mint felfüggeszti a fényképen láthatók referencialitását, s magát a látványt avatja fiktívvé.

De nem a sejtelmes vízsugár az egyetlen, ami a látvány egyértelműségét kétségbe vonja. A képen látható asszony „[k]edvenc műselyem ruhájának hatalmas égőpiros virágai” legalább annyira a látvány ellenében hatnak. Az olvasó, aki az első szavaktól kezdve felveszi az elbeszélő nézőpontját, s vele együtt nézi a képet, e ponton mást lát, vagy – ami még valószínűbb – nem eldönthető, hogy mi az, amit lát. Mivel a kép fekete/szürke-fehér, a ruha égőpiros virágai csakis a szürke valamilyen árnyalatában mutatkozhatnak az olvasó számára. Az elbeszélő azonban, aki nyilván emlékszik arra, hogy nagyanyja ruháján a virágok pirosak voltak, egyszerre látja a virágokat szürkének és pirosnak. Az olvasó, mivel nem rendelkezik az elbeszélőéhez hasonló emlékképpel, nem láthat mást, csak azt, amit a szöveg láttat. Mivel azonban a szöveg maga megmutatja a virágok valódi színét, az olvasó maga elé képzelheti a fekete-fehér fényképet – piros virágokkal. A szövegnek ez a játéka megkettőzi az olvasó perspektíváját és egy belső teret nyit meg az elbeszélésben: a differenciák terét. A látott (a láttatott) mellé odavetített nem látható folytonosan termeli a különbségeket, ezáltal újra és újra feladat elé állítja az olvasót. Nem utolsósorban ez az, ami e prózának különös vonzerőt kölcsönöz.

KESERŰ JÓZSEF
(Új Szó, 2004. március 18.)

Csodás derű
Bárczi Zsófia novelláit olvasva


Bár jár némi kockázattal, próbáljunk meg mégis három rövid részlet alapján alkotni képet magunknak Bárczi Zsófia A keselyű hava (2004) című novelláskötetének műfaji, tematikai és stilisztikai arculatáról. Három novella kezdő mondatait fogom idézni, rövid kommentárokkal kísérve.
     "Jolán nénémet éppen három napja temették el, amikor elnyűhetetlen rózsás kötényében, kezében egy tálca tepertős pogácsával váratlanul megjelent a kertkapuban." Maradhatunk-e közömbösek egy ilyen nyitás után? Meghökkentő, remekül eltalált felütés, igazi húzómondat. Felvillan a csoda lehetősége, s ezzel együtt mégsem a félelem, hanem valami intim derű érződik itt, s veti előre árnyékát. Izgatottan olvassuk tovább (miközben lesve szemezünk a címmel - Jolán néném és a világvége - ??): "Egy darabig ügyetlenkedett a rég javításra szoruló rozsdás riglivel, föld ízű átkokat sziszegett elsárgult fogai közt, de aztán csak sikerült átvergődnie a léces kapun, hogy kényelmes, döcögő járásával elinduljon a ház felé." Sejtéseink igazolódnak: noha egy nemrég oszlásnak indult hulla megjelenéséről van szó, mégsem a kísértetiesség lengi körül alakját. Esetlen motozása a "riglivel" a helyzet lappangó komikumát erősíti. Az első bekezdés ekképpen záródik: "A házban a lesújtott rokonság épp Jolán néném földi javai felett marakodott, mikor a kissé sápadt, áttetsző, ám még haló porában is vérmes természetű asszony rájuk nyitotta az ajtót." Ez a mondat már dinamizál, elvárásokat kelt, megteremti azt a bizsergető feszültséget, ami nélkülözhetetlen összetevője minden jó történetnek; feltünedeznek egy lehetséges konfliktushelyzet kontúrjai (mit sem sejtő, marakodó rokonok kontra "haló porában is vérmes természetű asszony"). Vagy nézzük a következőt, a címadó novellát: "Irma asszony rózsakertje fölött napok óta egy keselyűforma árnyék lebegett." Hasonlómód meredek felütés, kérdések sorát szülő, feszültségtől vibráló kijelentés; rosszat sejtető jelek, valami készülődik. Mégis: mellette ott a viruló rózsakert és Irma asszony falusi-kisvárosi békéje. "A vakító májusi fényben fürdő virágok ragyogó színei sorra kifakultak, a máskor illatos szirmok most dohos temetőszagot leheltek." Az éppen csak formálódó idill szertefoszlik, megcsapja a halál lehelete; a fenyegető végzet egyre konkrétabb formát ölt: "Irma asszonynak vészesen közelgett a nyolcvanadik születésnapja." A harmadik részlet szintén idilli hangulatával ragadja meg az olvasót, a cím azonban (A tökéletes műalkotás eredete) eltérő asszociációkat kelt: "Esténként, mikor a lobogó tűz narancsszínűre festette a péter-kályha falát, és a konyhában karácsonyi diós kalács illata lengedezett, a zománcos fazék, a félfülű levesestál, a rézmozsár, a lyukas lábas és a sánta egérke összegyűltek, hogy történeteket meséljenek egymásnak a hajdan volt időkről." A gyerekkor meséinek ismerős világát idéző, meghitt, mesélésre termett atmoszféra; kíváncsiság ébred bennünk (ugyan miféle történeteket is mesélhetnek egymásnak a konyha lakói?), de nosztalgikus sóvárgás is ("hajdan volt idők"). A folytatásban felvillan a humor, a derű: "Ilyenkor még a szú is halkabban percegett a háromlábú konyhakredenc hátsó falában. Csak a kredenc siránkozott hosszan elnyújtott hangon: - De kérem! Maga egyszerűen tönkretesz engem! Érzem, még a halálomat okozza! Kibírhatatlan ez az állandó fészkelődése. Az embernek megfájdul a feje!"
     S hogy mi következik ezek után? Gonoszmód itt be is fejezem ezt a kedvcsináló kivonatolást, magához a novellákhoz utalva a kíváncsi befogadót. De azért egy mondatot még. A Jolánka néni előidézte események ezt követően Örkény ismert egyperceséhez, A végzethez hasonló fordulatot vesznek, s csak az ördög tudja, honnan veszi a bátorságot és furfangot Irma néni ahhoz, hogy szembeszálljon a Gonosszal; a konyhában elhangzó történetek pedig legalább annyira érdekesek mint a kis közösség vidám, zsörtölődő és szerény tagjai.
     Folytassuk a "mintavételt" azzal, hogy fellapozzuk a tartalomjegyzéket, s átfutjuk a címeket. Bárczi Zsófia címadási szokásaira jellemző, hogy olykor valamely magasztos fogalmat egy oda nem illő hétköznapi kifejezéssel kapcsol össze, s e fura szomszédságnak köszönhetően az előbbi ironikus holdudvart kap. A transzcendens jelentésvonatkozású szavak keltette elvárások megbicsaklanak a "parlagi" kifejezések hatására, s ezáltal a nem evilági, a földi élet horizontján túli dolgok is familiarizálódnak: pl. Az örökkévalóság kék köténye, Jolán néném és a világvége. Máskor a nevetségesség határát súroló közhelyes címeket ad egy-egy történetnek, ami megint csak azok idézőjeles természetét teszi hangsúlyossá, és az előbbihez hasonló ironikus effektust eredményez: Az élet értelme, Történet az igaz szerelemről. Ez a hatás más esetekben a cím és a szöveg összevetését követően válik érzékelhetővé. Például a Heidegger ismert értekezésének címére rájátszó novella (A tökéletes műalkotás eredete) egy konyhai eszközök társaságában elhangzó példázatos mese előadásával (a mesélő egy bájosan fontoskodó rézmozsár...) ellenpontozza a megidézett német bölcselő művészetontológiai fejtegetéseinek bonyolultságát. A lélek titkos tájaiban pedig egy okoskodó, de mégis szerethető egérke buddhista életelveinek álsága és esendősége lepleződik le, számos humoros félreértést vonva maga után. A harmadik csoportba tartozhatnak azok a novellacímek, amelyek az idegenség, az egzotikum koloritját kölcsönzik a szövegeknek: Flan, Tocino de cielo, Nikolai Marin Fe. Enigmatikusnak hat A kókó is.
     Az értelmezés e két tapogatózó köre után immár általánosabb érvényű kijelentésekre is ragadtathatjuk magunkat. Bárczi Zsófia novelláinak visszatérő motívuma a csoda. (A szó todorovi értelemben ez olyan esemény, mely ellentmond a természeti törvényeknek, a földi élet szabályainak, s ezért természetfelettinek vagy földöntúlinak minősül.) Visszajáró halottak, az embereket kísértő ördög ismételt színrelépése, a varázsmesék világát idéző tájak és élőlények, csodálatos tulajdonságokkal bíró tárgyak megjelenése. A Legenda esetében már a műfajt jelölő cím is a csoda irányába kelt elvárásokat. Mindezekkel összefüggésben említendő meg a titok cselekményformáló szerepe, ami az elhallgatás és a sejtetés elbeszélő eljárásainak juttat fontos szerepet. A csodás elemekkel operáló történetekben a szereplők kilétét gyakran homály övezi, tetteik mozgatórugói sem mindig ismertek, s ezért alakjuk bizonyos fokig rejtélyes és titokzatos marad. S noha idővel, a történet előrehaladtával, erre-arra fény is derül, számos kérdés marad megválaszolatlan, s árnyékként lebeg a novellák felett a zárlat után is. Kit ismer fel a halálát megelőző utolsó pillanatban Fánni nagyanyja az idegen asszonyban? Milyen egyességre jutott a magára zárt kriptaajtó mögött Tornallyay Katinka apja a Teremtővel? Honnan ismerősek Fánninak a csészére festett rokokó alakok? Milyen erő költözött a szövegbe, hogy képes szétkergetni a világot borító szürke felhőket (Szürke felhők)? A feszültségteli, meredek és kihegyezett felütések mellett a nyitott zárlat jellemzi a kötet több novelláját is. Megfigyelhető továbbá, hogy mind a szereplők sorsát, mind az elbeszélés módját, mind pedig a kötetkompozíciót tekintve kitüntetett szerepe van különböző képeknek és szövegnek, illetve azok egymásra hatásának. A novellákban szereplő képek és szövegek funkciója mágikus jellegű, amennyiben azok nem csupán ábrázolnak vagy kifejeznek valamit, hanem befolyásolni képesek a határaikon kívüli világban zajló események alakulását is. A Flan esetében a képek (két fényképről és egy illusztrációról van szó) szüzséformáló szerepéről beszélhetünk, a narráció a képleírás formáját ölti. A kötet legrövidebb írása három egymásba kulcsolódó, egymásra másolódó ekphrasis, azaz a hiányzó képeket jellemző-helyettesítő kommentár. Az elbeszélő a három kép, s a képeken látható három női alak közti hasonlóságokat, átfedéseket bontja ki, s a zárlat - egy irodalmi allúziót is segítségül híva - nyíltan reflektál is erre a tapasztalatra: "Itt állunk hárman, egymásba mosódva, Kőműves Kelemenné nővérei, összekötnek minket a kövek örökre, megbonthatatlanul."(8.) A harmadik kép ezenkívül, Zorayda alakjának megidézésén keresztül, átvezet a kötet második novellájának (Tocino de cielo) a világába is, tágítva ezzel a Flan értelmezési horizontját. A rózsák közt álló női alakok motívuma a kötet két további elbeszélésben is visszatér, A keselyű havában ("Irma asszony rózsakertje fölött napok óta egy keselyűforma árnyék lebegett."134.) és Jolán néném és a világvége címűben ("Jolán nénémet éppen három napja temették el, amikor elnyűhetetlen rózsás kötényében, kezében egy tálca tepertős pogácsával váratlanul megjelent a kertkapuban."119.) A Tocino de cieloban egy varázslatos képeskönyvről esik szó, melybe pillantva a három királylány szemei előtt "filmszerűen" megelevenedik a jövő. Az Amikor Fánnit majdnem elvitte az ördög című novellában a főhős egy alkalommal belenéz a tükörbe, s a magáé helyett csodálatos módon egy tragikusan elhunyt fiatal lány (a Legenda szereplője) képmását pillantja meg, amint az karjával feléje int. Később rábukkan egy kávéskészletre, s a csészékre festett "hajladozó, kecses rokokó alakok" (94.) jelentésteli üzenetté válnak a számára. Az Anti bácsiban az elbeszélő egy megviselt családi fényképnek köszönhetően őrzi meg emlékezetében életének egy traumatikus eseményét. A szobák falát borító családi fotók láttán az a nyugtalanító érzés keríti hatalmába, hogy az azokon látható személyek ténylegesen is jelen vannak a házban. Az örökkévalóság kék kötényében az olvasás egzisztenciális horderejű tettként jelenik meg; a földi élet hosszát a befogadás ideje méri ki. Ahogy közeledik a Fanni által olvasott történet a végéhez, úgy kerül nagyanyja egyre közelebb a halálhoz. A kötet talán legtalányosabb novellájában, a Szürke felhőkben is egy szöveg, a Sikertelen Író egyik novellája segíti hozzá a történet főhősét, Kalaist ahhoz, hogy sikerrel vegye fel a harcot a Földet beborító apokaliptikus szürkeséggel. Ehhez a szöveg önmagában nem volna elegendő, a felhők csak akkor kezdenek oszlani, miután Kalais az első mondatokat elolvasta. A novella rejtélyességét tovább fokozza, hogy a szerző, a narratív metalepszis segítségével, hangsúlyozza a szereplők életvilága és a fiktív világok felcserélhetőségét; a történet végén összeér az a világ, amelyben elbeszélnek azzal, amelyikről az elbeszélés szól.
     A kötet három nagyobb kompozíciós egységre oszlik, mindhárom egy-egy novella címével egyezik: A lélek titkos tájai, Az örökkévalóság kék köténye, Ingovány. Ezeket mintegy keretezi a kötetnyitó Flan és a Tocino de cielo, valamint a kötetzáró Szürke felhők. Elmondható, hogy A keselyű hava nem puszta gyűjtemény, az egyes novellák nem közömbösek egymás iránt. A könyv a ciklusokba rendeződő és helyenként egy lehetséges regény irányába mutató komponáltság jegyeit hordozza magán. Megfigyelhető ez a motivikus ismétlésekben, az azonos szereplőket és helyeket felvonultató, analóg életsorsokat ábrázoló történetekben, illetve az egymást követő novellák közti áthajlásokban (l. Flan és a Tocino de cielo, illetve az Anti bácsi és a Nikolai Marin Fe) is. Fontos szervesítő elem a Legenda Katinkájának madárrá változott szelleme, aki szabadon röpköd át novellából novellába. A regényszerűség mellett szól továbbá az is, hogy az egyes történetek korábban egy nagyobb terjedelmű szöveg (regény?) részeiként jelentek meg a Kalligram hasábjain (2001/11-12, 72-88.). Noha e tömbből több kitűnő novellát is sikerült ki- vagy inkább lefaragnia a szerzőnek, a folytatását - az időközben már önállósult történetek ellenére is, akár azok újrakontextualizálásával - mindenképpen üdvözölném.
     A Bárczi-történetek legerősebb oldalának a kiegyensúlyozott szólamvezetést tartom. Az elbeszélő megüt egy jellegzetes atmoszférát felidéző hangot, elbeszélői modalitást a novella elején, s ezt végig tartani tudja, anélkül, hogy e szólam falsot kapna. Egy elsőkötetes szerzőtől ez mindenképp dicsérendő teljesítményt. (Egy olyan szöveghelyet találtam csupán, ahol egy pillanatra megbicsaklik ez a hang. Ilyennek érzem a Nikolai Marin Fe negyedik bekezdését, ahol a háború értelmetlenségéről és embertelenségéről való fejtegetés miatt megtörik a jól felvezetett kisvárosi történet irama és hangulati töltése, aminek egy - a kötet többi novellájára egyébként végképp nem jellemző - szerzői kiszólás sem tesz igazán jót: "És ezt hitte a férjem nagyapja is..." 108.)
     A kötet novellái által megteremtett világ sajátos vonzerejét a tragikum által beárnyékolt kisvárosi idill és a talányos mesei tájak megkapó ábrázolásában látom, az olyan, némiképp a századelő, illetve a kortárs prózaírók közül Darvasi László novellisztikáját (cselekménytereit, figuráit és elbeszélői stílusát) idéző történetekben, ahol a halál fenyegető árnyéka nem képes teljes diadalt ülni, ahol a legsötétebb, legkilátástalanabb események tövében is megterem a derű, megtörténik a csoda. Csodás derű - talán ez lehetne A keselyű hava című ígéretes folytatást sejtető kötet egyik hívószava. (AB-ART, Pozsony 2004)

BENYOVSZKY KRISZTIÁN

(Új Forrás, 2004/7.)